Ceolitas-Zeovit Sobentas-efektyvus sorbentas nuotekų dumblo tvarkymui

Nuotekų dumblo tvarkymo rekomendacijos naudojant ZeoVit Sorbentą
 
Nuotekų valymas, dumblo paruošimas
Naudojant ZeoVit sorbentą nuotekų valymui ir dumblo tvarkymui, nuotekose ir dumble sorbento dėka vyksta daug įvairių procesų. Kai kurie iš jų pateikti 1 schemoje.
Kaip liudija žemiau pateikta schema, sorbentas gali atlikti keletą įvairių funkcijų.
  • Jį galima naudoti įvairiose nuotekų valymo stadijose, priklausomai nuo naudojamų įrenginių ir technologinių schemų.
  • Efektyviausio panaudojimo galima tikėtis antrinio ir tretinio (papildomo) intensyvaus ir ekstensyvaus nuotekų valymo įrenginiuose po to, kai jau atliktas pirminis nuotekų valymas grotomis, smėliagaudėmis ir sėsdintuvais.
  • Aeraciniuose įrenginiuose – aerotankuose, aerokanaluose ir aerooksidatoriuose maišant sorbentą, nuotekas ir orą, sukuriamos geresnes sąlygos vystytis aerobiniams mikroorganizmams, paspartinamas aerobinių mikroorganizmų ir nuotekų teršalų dalelių, kuokštų, dribsnių susidarymas ir jų veikla.
  • Nuotekose ZeoVit dalelės tampa  bakterijų kolonijų formavimosi branduoliais.
  • Kadangi sorbento dalelės yra žymiai smulkesnės negu aktyviojo dumblo, valomose nuotekose susiformuoja gausesnės bakterijų kolonijos, kurios auga ant sorbento paviršiaus ir konkuruoja su kitomis bakterijomis (dribsnių) dėl maisto medžiagų. Aktyviojo dumblo įrenginiuose naudojamos smulkios ZeoVit sorbeno frakcijos: 0,01-0,08 mm; 0,08-0,15 mm; 0,15-1,00 mm.
  • Stambesnės ZeoVit frakcijos - 1-3 mm; 3-10mm naudotinos biofiltruose, lašeliniuose ar panardintuose biogeneratoriuose, nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiuose.
  • Šiuose įrenginiuose stambiagrūdę filtruojančią įkrovą - šlaką ar  paprastą skaldą pakeitus ZeoVit, sudaroma žymiai geresnė terpė gausių mikroorganizmų kolonijų formavimuisi.
  • Dumblo paruošimo įrenginiuose, finalinėje jau išvalyto dumblo apdorojimo stadijoje ZeoVit leidžia pasiekti normatyvinius azoto ir fosforo, kvapų ir sunkiųjų metalų rodiklius.
  • Maišant sorbentą su dumblu, išsiskiria mažiau dujų ir kvapų, sulaikomi sunkieji metalai, azotas ir fosforas.
Sorbentas daugumą jo absorbuotų medžiagų surenka ir uždaro porų struktūroje. Absorbavęs medžiagas, jis kaip natūralus seifas jas užrakina savyje ir tampa stabilia struktūra, kurią paveikus atitinkamais mikroorganizmais, įmanoma šias medžiagas, jų junginius palaipsniui suskaidyti į gamtos neteršiančias formas. Sugėręs į save amoniaką, metaną, tam tikrą laiką juos laiko surištu pavidalu ir išsaugo šias medžiagas augalams, kurie jas palaipsniui sunaudoja.
Ant sorbento paviršiaus ir jo porose įsikūrusios bakterijos geriau aprūpinamos oru, maisto medžiagomis, dumblas sorbento dėka įgyja atvirų struktūrų, pagreitinančių perdirbimą bakterijomis, greičiau netenka drėgmės ir geriau aeruojasi. Sorbentas ne tik pagreitina džiūvimą, bet sumažina dumblo kvapą, padaro labiau tinkamu komposto ruošimui ir vermikultūros (kompostinių sliekų auginimo) technologijoms. ZeoVit sorbento efektyvaus poveikio dumble trukmė kai kuriais atvejais gali siekti keletą metų. Net nedideli sorbento kiekiai, tiesiogiai sumaišyti su aikštelėse laikomu dumblu, formuoja beveik neutralų dirvos pH.
Visos minėtos sorbento panaudojimo kryptys įgalina pagerinti veikiančių sistemų funkcionavimą, greičiau ir iki geresnių kondicijų, kokybiškiau išvalyti nuotekas, paruošti dumblą, kuriame lieka mažiau nesurištų ir galinčių migruoti sunkiųjų metalų, kitų medžiagų. Dėl sorbento funkcinių savybių nuotekose  ir dumble sumažėja azoto, kalio, fosforo junginių, o tuo pačiu mažinamas negatyvus šių medžiagų poveikis aplinkai.
Kai kurios sorbento pasireiškimo savybės pastebimos nedelsiant po jo įterpimo, kai pasikeičia nuotekų ar dumblo cheminiai - fiziniai mechanizmai. Esant tam tikroms sąlygoms, efektyvus pakibusių dalelių pašalinimas ir deguonies sunaudojimas gali pasireikšti net prieš susiformuojant biologiniams dribsniams. Susiformavus bakterijų kultūroms, nuotekų valymo procesas žymiai suaktyvėja, jis aktyvesnis ir dumblo nusodinimo, sandėliavimo eigoje.
Kadangi ZeoVit vidinės poros turi silpną neigiamą elektros krūvį, jis aktyvaus dumblo sistemose pritraukia dispersines daleles, sunkiuosius metalus, ženkliai pagerina šio dumblo veikimą, sumažina nemalonaus kvapo lygį. Tais atvejais, kai nuotekų valymui naudojami polimerai, flokuliantai, metalų druskos – sumažina jų poreikį. Tyrimais nustatyta, kad kai kurias atvejais šių medžiagų poreikis sumažinamas 25 %.
Gerai parinkta frakcinė sudėtis labai svarbi tinkamam ZeoVit sorbento darbui ir efektyvumui. Milteliai turi būti gerai sumaišomi su valymo sistemos biomase ar dumblu jo apdorojimo įrenginiuose. Dumblo apdorojimui rekomenduotina naudoti sausą sorbentą. Jį galima įterpti pastoviai, nuolatos, ar tik epizodiškai - tada, kai dėl liūčių, sezoniškumo ar kitų priežasčių pablogėja valymo sistemų darbas, ar padidėja kurio nors  nepageidaujamo taršos komponento kiekis.
Kai kuriais atvejais sorbentas naudojamas taip pat ir ekstensyvaus valymo įrenginiuose:  filtracijos , tvenkiniuose, šuliniuose, įrengiant smėlio ir žvyro filtrus - filtracinio pagrindo ar tvenkinių šlaitų įrengimui, siekiant sumažinti gruntinio vandens taršą dėl nepakankamai išvalytų nuotekų filtracijos.
 
Taršos sunkiaisiais metalais mažinimas
ZeoVit iš nuotekų, o ypač efektyviai iš dumblo „išsiurbia“ sunkiuosius metalus. Selektyvumas sunkiesiems metalams priklauso nuo pH, sunkiųjų metalų ir nuo kitų jonų sudėties bei jų koncentracijos. Sorbento pagalba pasiekiamas efektyvus sunkiųjų metalų surinkimas 3,1-8,0 pH diapazone net esant šarminių ir žemės šarminių metalų katijonams. Jis, kaip katijonų mainų terpė, gali sumažinti sunkiųjų metalų koncentraciją silpnai šarminiuose tirpaluose nuo kelių 1000 ppm iki kelių 10 – 100 ppm. Net kai tirpale ar dumble sunkiųjų metalų koncentracijos labai mažos, sorbentas vis tiek juos efektyviai sugeria. Ypač gerai „surenkamas“ švinas, cinkas, chromas, nikelis, silpniau varis. Šie metalai sorbente stipriai susiejami (prijungiami) ir tuo pačiu dumble žymiai sumažėja nesurištų, galinčių laisvai migruoti sunkiųjų metalų. Sorbento porose surištieji metalai tampa sunkiai pasiekiami augalams, augantiems dirvožemyje, paruoštame iš dumblo su ZeoVit priedu.
Tyrimais nustatyta, kad tais atvejais, kai drėgnas dumblas buvo maišomas su sorbentu (5-7% nuo dumblo masės) nesurištų, galinčių migruoti sunkiųjų metalų sumažėja labai ženkliai: pvz., cinko - nuo 2448 mg/kg iki 857 mg/kg, švino nuo 314 iki 103 mg/kg,  nikelio nuo 102 iki 36 mg/kg, vario nuo 66 iki 27 mg/kg, chromo nuo 101 iki 34 mg/kg.
Dar efektyvesnis sunkiųjų metalų ”surišimas“ pasiekiamas, kai tokiu pat sorbento kiekiu apdorojamas jau nusausintas dumblas: cinko nuo 2448 iki 341 mg/kg, nikelio nuo 102 iki 12 mg/kg, vario nuo 66 iki 15 mg/kg, chromo nuo 101 iki 11 mg/kg.
 
Dujų ir kvapų emisijos sumažinimas
Sunkiausiai sprendžiama problema susijusi su kvapais, atsirandančiais iš žaliavas ir atliekas perdirbančios pramonės, sąvartynų, nuotekų valymo įmonių. Šiuose objektuose atsirandantys kvapai dažniausiai yra chroniški, pastovūs, nuolatiniai. Čia pagrindiniai kvapų susidarymo šaltiniai, likutinis kvapo lygis turi būti kontroliuojami ir reguliuojami.
ZeoVit efektyviai sugeria kvapus. Jis padeda sumažinti įvairių dujų, nemalonių kvapų emisiją, veikia kaip amoniako, metano, sieros vandenilio ir kitų dujų sorbentas. Siekiant sumažinti  dumblo kvapą, sorbentas turi būti įterpiamas nuolatos.
Tyrimais nustatyta, kad kvapų pašalinimo efektas vyksta visą laiką – nuo sorbento įterpimo momento iki dumblas laikymo aikštelėse pabaigos. Kvapų sorbcija pasireiškia jau tik įterpus sorbentą ir vyksta toliau visame nuotekų ir dumblo apdorojimo procese, ypač jeigu  atskiruose etapuose yra galimybė ar reikalas įterpti šviežią ZeoVit dozę. Kvapo mažėjimo tendencija yra pastovi ir stabili.
Sorbcinė medžiaga sugeria ne tik amoniako, metano, sieros vandenilio, bet ir kitas dujas: vandens garus, merkaptanus, lakiuosius aminus ir kt. medžiagas. Nustatyta, kad ZeoVit turi gebą į save sugerti apie dvidešimt pavadinimų cheminių medžiagų ir jų junginių. Dujų ir kvapo intensyvumo mažėjimas priklauso nuo panaudoto sorbento kiekio, metų laiko, teršalų ir dujų koncentracijos, kitų faktorių. Didesnis sorbento kiekis duoda didesnį efektą. Kvapo lygio sumažinimui reikalingas tam tikras laiko tarpas, kol susikaups pakankamas sorbento kiekis ir nusistovės biologinių-sorbcijos procesų pusiausvyra, bus sugeriamas pakankamas dujų ir su jomis išsiskiriančių kvapių medžiagų kiekis.
 
Amonio ir fosforo pašalinimas
Nuotekos savyje turi sudėtingą teršalų gamą, kurios pagrindinės sudedamosios dalys pašalinamos pirminio ir antrinio valymo eigoje. Tačiau taršos elementų vis dar randama ir po antrojo valymo laipsnio. Tai azotas  (NH3 и NH4+) ir fosforas.
Kaip rodo patirtis, biologinio nuotekų valymo metu nenaudojant papildomų reagentų, beveik neįmanoma sumažinti fosforo koncentracijos nuo pradinės iki priimtinos aplinkosauginiu požiūriu. Tuo tarpu ZeoVit labai palengvina šios problemos sprendimą.
LŽŪU Vandens ūkio institutas 2002 metais laboratorinėmis sąlygomis išbandė ZeoVit sorbento skaldelės filtrą, skirtą fosforui ir azotui šalinti iš biologiškai apvalytų ūk. A.Visocko pieno fermos nuotekų. Pasirodė, kad nuotekoms tekant per ceolito skaldelę po 1 paros fosforo kiekis nuotekose sumažėjo nuo 9,44 mg/l iki 0,87 mg/l, o azoto koncentracija nuo 73,5 mg/l iki 2,1 mg/l.
Fosfatai, kaip anijonai, nepritraukiami į ceolito gardelę, bet sorbento dėka žymiai anksčiau išsivysto fosforo nusodinimo procesas. Tai įvyksta dėl to, kad jis skatina fosforą akumuliuojančių bakterijų kolonijų dauginimąsi, ko pasėkoje padidėja sistemos biologinis aktyvumas.
Sorbentas paspartina ir padidina fosforo pašalinimą. Nustatyta, kad didesnis sorbento kiekis padeda pašalinti daugiau fosforo.
 
Lauko tyrimai. 2004 metais spalio – lapkričio mėn. Vilniaus nuotekų valykloje buvo atliktas eksperimentas, kurio metu nusausintas nuotekų dumblas buvo apdorotas ZeoVit Sorbentu, siekiant nustatyti šio sorbento poveikį dumble esančiam bendrajam amoniakiniam, nitratiniam ir bendrajam azotui, sunkiesiems metalams, pH lygiui, kvapui ir drėgmei.
Pirmojoje sekcijoje patalpintas kontrolinis dumblas, paruoštas standartiniu būdu. Jis nebuvo maišomas su sorbentu. Antrojoje sekcijoje buvo patalpintas standartinis dumblas, tačiau jo paviršius buvo apmulčiuotas maždaug 4-6 cm sorbento sluoksniu. Trečiojoje sekcijoje buvo dumblas sumaišytas su sorbentu (0 – 3 milimetrų granulės) santykiu 50 kg ZeoVit Sorbento/1 t dumblo arba 5% sorbento/1m3 nusausinto dumblo ir jo paviršius apmučiuotas 4-6 cm sorbento sluoksniu. Ketvirtojoje sekcijoje – dumblas sumaišytas su sorbentu aukščiau nurodyta proporcija.
ZeoVit Sorbentas – pagamintas iš gamtoje randamo kristalinės struktūros aliumosilikato klinoptilolito. Jis sudarytas iš didelio skaičiaus porų ir kanalų, kurių dėka sugeba efektyviai absorbuoti ir adsorbuoti įvairias medžiagas, kvapus ir dujas.
Tyrimų metu nustatyta:
1. Laboratorinio ir lauko tyrimo rezultatai rodo, kad šis sorbentas naudotinas miestų nuotekų dumblo kvapui sumažinti. Sorbentu ZeoVit mulčiuojant žalią dumblą, po 2 savaičių sorbentas akumuliuoja iki 54,4 % bendro azoto, o mulčiuojant perteklinį dumblą – net iki 80,7%. Tiriant žalio ir perteklinio dumblo mišinį, azoto lygis po savaitės ryškiausiai sumažėja dumblą sumaišius su sorbentu ir mulčiavus.
2. Žalio ir perteklinio dumblo mišinyje, mulčiuotame sorbentu, kaupo paviršiuje azoto lygis sumažėja nuo 100% iki 7,8% t.y. beveik trylika kartų. Mulčiavimas sulaiko ir amoniakinio azoto garavimą ir pasklidimą ore iš gilesnių dumblo sluoksnių. Siekiant sumažinti amoniakinio azoto lygį dumblo masėje, tikslingiausiai būtų maišyti dumblą su sorbentu.
Nors sorbento sumaišymas su dumblu ir dar mulčiavimas duoda geriausius rezultatus, tačiau tai reikalauja didžiausio sorbento kiekio – 120-130 kg/t dumblo, o be mulčiavimo užtektų 50 kg/t.
3. Priklausomai nuo poreikio kur ir kaip dumblas naudojamas, galima taikyti visus minėtus dumblo apdorojimo sorbentu būdus – mulčiavimą, sumaišymą ir mulčiavimą ir tik sumaišymą. Šie tyrimai parodė, kad ZeoVit sorbentas efektyviai įsisavina azotą. Tai patvirtina Nbendr. lygio mažėjimas paviršiniuose ir giluminiuse dumblo sluoksniuose. Siekiant greito efekto, pakaktų nusausintą dumblą mulčiuoti ZeoVit sorbentu. Panaudojant pakankamą sorbento kiekį arba papildomai mulčiuojant kas 2–3 savaitės, galima dumblo paviršiuje kvapo išsiskyrimą sumažinti iki pageidaujamo lygio.
4. Išaiškinta, kad sorbentas ZeoVit, turėdamas tiesioginį kontaktą su sunkiasiais metalais dumble, sugeba juos akumuliuoti, tuo būdu sumažindamas jų kiekį dumble. Nustatyta, kad veiksmingiausiai sunkiųjų metalų koncentracija sumažėja, kai sorbentas yra sumaišomas su dumblu ir mulčiuojamas. Efektyviausiai mažėja chromo ir vario kiekiai, reikšmingai ir sumažėja ir nikelio, kadmio, gyvsidabrio ir kt. metalų judriųjų formų koncentracija.
5. ZeoVit sorbentas veikia ir dumblo drėgmę, ypač žalio dumblo, kur po mulčiavimo per 4 savaites ji sumažėjo perpus, o po sumaišymo – net iki 4,6 karto. ZeoVit Sorbento poveikis perteklinio dumblo drėgmei yra mažesnis. Perteklinį dumblą mulčiuojant sorbentu, jo drėgmė per 4 savaite sumažėja 1,7, sumaišius – 1,1 karto.
6. Panaudojus biotestus nustatyta, kad sorbentas nedaro neigiamos įtakos augalų sėklų daigumui ir pedobiontų veiklai. Mikrobiologinio aktyvumo tyrimo rezultatai parodė, kad ZeoVit Sorbentas tiesioginiu ar netiesioginiu būdu gali reguliuoti per daug intensyvią bakterijų amonifikatorių veiklą; mikromicetų veiklos aktyvumui ir jų rūšinei įvairovei ZeoVit Sorbentas poveikio neturi; ZeoVit Sorbentas, ypač sumaišytas su dumblu, neturi neigiamo poveikio mikrofaunos dauginimosi aktyvumui, o pastaroji turi didelės įtakos amonifikacijos intensyvumo reguliacijos procesui.
7. Naudojant ZeoVit sorbentą nuotekų dumblo apdorojimui, nesusidaro techninių kliūčių. Sorbento pakrovimo į autotransporto priemonę, išpylimo į nuotekų valyklos silosą ir maišymo su nusausintu nuotekų dumblu procedūros yra technologiškos, atitinka tuos parametrus ir režimus, kurie nustatyti veikiančiuose nuotekų valyklos įrengimuose ir nereikalauja jokios techninės rekonstrukcijos ar patobulinimo. Maišant nusausintą dumblą ir sorbentą santykiu 50 kg 1 t arba 5% sorbento 1m3 nusausinto dumblo, sorbentas ir nusausintas dumblas maišosi gerai ir nekelia trikdžių tradiciniam technologiniam procesui, kurio metu apdorojamas dumblas.
 
Daugiau informacijos apie sorbentus rasite čia>>>>
Ceolitas-tai kalnų uolienos mineralas kristalinės struktūros aliumosilikatas

Ceolitas - tai kalnų uolienos mineralai kristalinės struktūros aliumosilikatai, kurių pagrindiniai aktyvūs komponentai – klinoptilolitas ir montmorilonitas

ZeoVIt-ceolitas- produktai iš gamtinio klinioptilolito
ZeoVit produktai pagamintas iš modifikuoto gamtinio ceolito.
Natūralus ceolias perdirbamas, jo savybės pagerinamos po specialaus paruošimo.
ZeoVit sorbentas-ceolitas-ir jo savybės

ZeoVit (ceolitas) sorbentas pagamintas iš modifikuoto gamtinio ceolito.

Ceolitas - ZeoVit Eco Agro stimuliuoja augalų augimą

Ceolitas- ZeoVit® Eco Agro stimuliuoja augalų augimą.

Dėl ceolito efektyvumo augalų tręšimui

Dėl atliktų darbų, siekiant panaudoti ceolitą azotinių trąšų savybių pagerinimui

ZeoVit bandymai auginant žoles įvairiuose substratuose

 ZeoVit - ceolito bandymai auginant žoles įvairiuose substratuose

Fermentai ir bakterijos kanalizacijai

Specialios priemonės su fermentais ir bakterijomis kanalizacijos darbo pagerinimui

Nevalytų ventiliacijos ortakių keliamos problemos

Nevalytų ortakių keliamos problemos

Vandens pažeistų pastatų saugaus remonto metodai

Vandens pažeistų pastatų saugaus remonto metodai

Geros patalpų oro kokybės ekonominės pasekmės

Geros patalpų oro kokybės ekonominės pasekmės

NEXA serijos membraniniai ir stūmokliniai siurbliai

NEXA serijos membraniniai ir stūmokliniai siurbliai

Ortakių valymo paslaugos

Ortakių valymo paslaugos